Hutě

R.UH.05
Lokalizace: 48.992237N 17.906724E
Rozloha: 8,610 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 483 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady a pramennými vývěry.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,515 ha 17,6 1,28
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,045 ha 0,52 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,524 ha 29,32 1,28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,260 ha 3,02 1,75
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,035 ha 0,41 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,265 ha 3,07 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,232 ha 2,7 3,83
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,111 ha 1,29 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,074 ha 0,86 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,058 ha 12,29 1,87
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,094 ha 1,09 1
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,283 ha 3,28 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphanisticus elongatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Trachys troglodytes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Ptinus calcaratus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Protapion interjectum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Donus intermedius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Datonychus paszlavszkyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus coryli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2020
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 76

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.