Hradišťský příkop (původní název Mrtvá ramena Moravy)

R.UH.01
Lokalizace: 49.093142N 17.494483E
Rozloha: 5 231,853 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 153 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Asi 40 km úsek řeky Moravy mezi Otrokovicemi (okr. Zlín) a Vnorovy (okr. Hodonín) s průchodem přes okres Uh. Hradiště. Regulací Moravy vzniklo přes 50 slepých ramen s typickou flórou i faunou. V okrese Uh. Hradiště se zachoval komplex typického lužního lesa charakteru “tvrdého luhu” s charakteristickou květenou a periodickými tůněmi s typickou faunou. K těmto přírodním aspektům přistupují ještě nevyužívaný plavební kanál “Baťák” mezi St. Městem a Spytihněví a těžební jezera v Ostrožské Nové Vsi, která začínají být stanovištěm při tahu vodního ptactva, zimovištěm i hnízdištěm některých druhů i refugiem mokřadní flóry. Rozloha: 1635 ha lužní lesy, 125 ha mrtvá ramena, 560 ha těžební jezera, 400 ha řeka Morava a Baťův kanál. Lokalitu tvoří 61 sublokalit (NP Nivy Dunaje, PR Kolébky, PR Na letišti, PR Tůň u Kostelan, PR Kanada, ostatní bez ochrany).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,716 ha 0,03 3,51
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,118 ha -- 3,7
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,226 ha 0,02 2,04
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 140,001 ha 2,68 3,36
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,233 ha -- 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,125 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 156,695 ha 3 1,98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 109,796 ha 2,1 2,43
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 41,788 ha 0,8 3,95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 76,204 ha 1,46 3,29
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,309 ha 0,1 2,94
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 114,252 ha 2,18 2,78
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,000 ha -- 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,173 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17,762 ha 0,34 2,88
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vířníci Trichocerca taurocephala -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Meloe decorus -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Kroužkovci Dero obtusa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Korýši Bosmina longispina -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Vířníci Trichocerca musculus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 349

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.