Střední Pojihlaví

R.TR.07
Lokalizace: 49.093834N 16.217069E
Rozloha: 162,027 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 232 - 320 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2,381 ha 1,47 1,86
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,393 ha 0,24 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,007 ha -- 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,046 ha 0,03 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,319 ha 6,37 2,01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,816 ha 0,5 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 44,932 ha 27,73 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,666 ha 0,41 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,141 ha 4,41 2,12
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,018 ha 0,01 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,523 ha 0,32 3
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,014 ha 0,01 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,162 ha 0,72 1,72
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,103 ha 0,06 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,005 ha -- 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Lichinella stipatula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Caloplaca conversa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Agonimia globulifera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Endocarpon psorodeum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Leptogium magnussonii -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Normandina acroglypta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Rhizocarpon viridiatrum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Thelenella muscorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Toninia cinereovirens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Agonimia opuntiella -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stenhomalus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 155

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.