Rokytná

R.TR.06
Lokalizace: 49.078564N 16.371856E
Rozloha: 534,913 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 228 - 443 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,032 ha 0,01 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2,463 ha 0,46 2,13
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,153 ha 0,03 1,14
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,038 ha 0,01 2,19
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,008 ha -- 3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,931 ha 1,11 3,49
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,182 ha 0,03 1,85
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,478 ha 0,09 1,77
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 54,241 ha 10,14 2,39
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,082 ha 0,58 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3,037 ha 0,57 1,91
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 49,723 ha 9,3 2,43
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,034 ha 0,01 3,86
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 32,219 ha 6,02 2,8
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,222 ha 0,04 2
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2018
Ryby a mihule Proterorhinus semilunaris hlavačka poloměsíčitá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) WL 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Romanogobio vladykovi hrouzek Vladykovův -- HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Gobio obtusirostris hrouzek dunajský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 71

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.