Na Podlesích

R.TR.03
Lokalizace: 49.248277N 15.676906E
Rozloha: 5,088 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 563 - 589 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozené louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,421 ha 8,27 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,109 ha 2,14 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,318 ha 6,25 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,582 ha 11,44 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,491 ha 9,65 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ortopteroidní hmyz Mantis religiosa kudlanka nábožná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Agrocybe elatella polnička bažinná -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.