Náměšťské rybníky

R.TR.01
Lokalizace: 49.221328N 16.097433E
Rozloha: 314,567 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 353 - 487 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozlehlá soustava rybníků. Jednotlivé rybníky jsou výrazně ovlivněny intenzifikací rybářského hospodaření. Význačné hnízdiště a tahová zastávka četných ptačích druhů. Z této lokality jsou k dispozici údaje o změnách v populacích vodních ptáků za posledních několik desítek let.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,350 ha 0,11 3,5
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,286 ha 0,09 2,5
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,278 ha 0,09 2,75
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,303 ha 0,41 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,842 ha 0,59 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,198 ha 0,06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 142,960 ha 45,45 3,31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,459 ha 0,46 2,32
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,671 ha 0,21 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,668 ha 0,21 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13,190 ha 4,19 2,31
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,020 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,087 ha 0,35 2,78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,688 ha 0,22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,961 ha 2,21 2,61
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 171

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.