Vojenský rybník

R.TP.01
Lokalizace: 50.54638N 13.896822E
Rozloha: 2,986 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 677 - 691 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Bývalý vojenský prostor “Březina”.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,255 ha 8,54 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,154 ha 38,66 1,06
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,420 ha 14,05 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,036 ha 1,19 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.