Pod Volfštejnem

R.TC.09
Lokalizace: 49.804721N 12.86546E
Rozloha: 18,695 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 534 - 618 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalitu tvoří rozsáhlá podmáčená louka. Je velmi vlhká, místy až rozbahněná. Tento stav vznikl občasným extenzivním vypásáním. Severní strana sousedí s lesem, od něhož proniká nálet mladých borovic. Na zamokřených místech se uchytil roztroušený nálet keřových vrb.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,050 ha 0,27 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,061 ha 0,33 2,43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,425 ha 29,02 2,95
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,482 ha 2,58 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,015 ha 0,08 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,661 ha 3,53 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana hořeček drsný Sturmův Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Cévnaté rostliny Ranunculus aquatilis lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium acaulon pcháč bezlodyžný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2023
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.