Na požárech

R.TC.03
Lokalizace: 49.696576N 12.476919E
Rozloha: 103,641 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP
Nadmořská výška: 647 - 687 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Bývalé louky a pastviny, nyní tvoří vegetační kryt náhradní společenstva vlhkých a rašelinných luk – mozaikovité porosty vysokých i nízkých ostřic, trav, rákosin. Plocha je roztroušeně porostlá stromy a keři (smrky, břízy, vrby).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,429 ha 1,38 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,956 ha 0,92 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,642 ha 2,55 2,31
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,355 ha 1,31 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 39,295 ha 37,91 1,74
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 10,111 ha 9,76 1,83
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,185 ha 2,11 1,55
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2,259 ha 2,18 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,056 ha 1,02 1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,054 ha 0,05 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,035 ha 0,03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,162 ha 2,09 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,559 ha 0,54 2,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,821 ha 4,65 2,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Houby Russula subrubens holubinka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Cerura vinula hranostajník vrbový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.