Velký a Malý Košíř

R.SY.02
Lokalizace: 49.885698N 16.268498E
Rozloha: 48,794 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 307 - 333 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybníky s vodními makrofyty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,811 ha 3,71 1,01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 22,527 ha 46,17 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,073 ha 2,2 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,936 ha 1,92 2,78
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,644 ha 11,57 1,46
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,341 ha 0,7 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,286 ha 12,88 1,96

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2016
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 108

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.