Kovašínské louky

R.ST.03
Lokalizace: 49.357322N 13.848948E
Rozloha: 36,393 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 511 - 533 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Poměrně rozsáhlý soubor rašeliništní, luční, vodní a mokřadní vegetace, se společenstvy sv. Arrhenatherion, Molinion, Violion caninae, Calthion, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion rostratae, C. gracilis, C. fuscae, Phragmition.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,022 ha 0,06 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,143 ha 0,39 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,783 ha 24,13 3,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,561 ha 7,04 3,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,133 ha 0,37 2,77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,874 ha 2,4 3,2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,142 ha 0,39 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,431 ha 3,93 2,42
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,027 ha 13,81 3,12
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,020 ha 0,05 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,162 ha 3,19 2,26
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,131 ha 0,36 3,3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,429 ha 6,67 2,66

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Phengaris alcon f. alcon modrásek hořcový pravý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.