Dolejší a Hořejší rybník

R.ST.01
Lokalizace: 49.435863N 13.810983E
Rozloha: 142,361 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 447 - 468 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Na Hořejším rybníku rozsáhlé rákosiny (sv. Phragmition communis) a porosty vysokých ostřic (sv. Caricion gracilis), fragmenty vlhkých luk (sv. Molinion) a vegetace vodní hladiny (sv. Nymphaeion albae). Na severozápadní břeh rybníka navazuje les Bažantnice. V inundaci severního přítoku rybníka jsou lužní doubravy, na mírných elevacích smíšené porosty charakteru dubových bučin. V jihovýchodní výtopě Dolejšího rybníka je cenná rašeliništní vegetace sv. Caricion lasiocarpae, Cicution virosae, porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,036 ha 0,03 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,631 ha 6,77 2,32
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17,866 ha 12,55 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 29,909 ha 21,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,383 ha 0,97 3,95
L1 Mokřadní olšiny -- -- 14,145 ha 9,94 1,76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,356 ha 3,06 1,72
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,672 ha 0,47 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,547 ha 5,3 1,27
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4,833 ha 3,39 2,21
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,795 ha 4,77 3,58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,255 ha 3,69 2,97
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,034 ha 0,02 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bagous frit -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.