Podtrosecké údolí

R.SM.02
Lokalizace: 50.522647N 15.2104E
Rozloha: 114,081 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 268 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků s rákosinami, rašelinných a mokrých luk a lužních porostů. Některé menší lokality jsou chráněny (PR Rašeliniště Vidlák: přechodové minerotrofní rašeliniště v místě bifurkace vod), nebo jsou k ochraně navrhovány (Přibyl, rybník Věžák, údolí Žehrovky: kaňonovité údoli říčky Žehrovky se soustavou rybníků, rákosinami, mokrými loukami a olšinami).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,305 ha 2,9 2,5
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1,644 ha 1,44 2,01
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,024 ha 0,02 2,5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,910 ha 2,55 2,96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,604 ha 0,53 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12,305 ha 10,79 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12,434 ha 10,9 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,248 ha 4,6 2,72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,465 ha 11,8 1,95
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,096 ha 0,96 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,182 ha 0,16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,399 ha 8,24 1,59
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1,883 ha 1,65 1,89
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,331 ha 0,29 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,793 ha 0,69 2,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Apera spica-venti chundelka metlice -- -- -- nat 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 173

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.