Údolí Jizery

R.SM.01
Lokalizace: 50.621297N 15.303168E
Rozloha: 13,914 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 297 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozené říční koryto. Skalnaté, hluboce zaříznuté údolí Jizery v úseku od Podspálovského mlýna k Semilům. Geologicky území náleží komplexu západosudetského krystalinika. Je budováno převážně metamorfovanými horninami vulkanického komplexu svrchnosilurského stáří. V J okraji jsou spodnosilurské fylity a drcená usměrněná žula devonského stáří. Hluboké zaříznutí Jizery je důsledkem mladých saxonských pohybů, které zvýšily erozi toku. Území je zalesněno většinou druhotnými smrkovými, zčásti i borovými porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,640 ha 18,97 1,21
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,240 ha 1,73 1,07
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,085 ha 0,61 1,97
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,038 ha 0,27 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,245 ha 1,76 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,020 ha 0,14 1,06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,099 ha 0,71 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3,844 ha 27,63 1,37
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin -- -- 0,034 ha 0,25 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,190 ha 1,36 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,169 ha 1,22 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,463 ha 3,33 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,175 ha 1,26 1
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0,166 ha 1,19 1,98

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Psilolechia leprosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Cololejeunea calcarea ježenka vápencová -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Saxifraga rosacea subsp. steinmannii lomikámen trsnatý vlnatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Mechorosty Jungermannia atrovirens trsenka tmavozelená -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Calamagrostis pseudophragmites třtina pobřežní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.