Zaorlicko

R.RK.04
Lokalizace: 50.317924N 16.427603E
Rozloha: 111,073 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 700 - 772 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nivní mokřiny a tůně, ostřicové louky, olšiny. Z botanického hlediska jde o cenné území podél horního toku Divoké Orlice s roztroušenou zelení, lidovou architekturou a bohatým zastoupením různých typů mokrých až rašelinných luk v různém stupni obhospodařování. Výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin. Součástí lokality jsou i oligotrofní slatiniště Velká, Trčkovská a Hraniční louka, která navazují na vrchoviště na polské straně. Na slatiništi dominují společenstva nízkých ostřic (např. Caricetum davallianae) a asociace s upolínem nejvyšším, starčkem potočním a kuklíkem potočním.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,786 ha 1,61 4
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,166 ha 0,15 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,191 ha 1,07 3,38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,711 ha 1,54 1,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,391 ha 3,05 3,24
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,631 ha 0,57 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,723 ha 2,45 1,57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,544 ha 1,39 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 32,642 ha 29,39 2,89
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,281 ha 1,15 2,6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,343 ha 1,21 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,231 ha 6,51 1,58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,340 ha 2,11 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica lugubris -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2022
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2020
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Hepialus humuli hrotnokřídlec chmelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.