Rašeliniště Kačerov

R.RK.03
Lokalizace: 50.240293N 16.384937E
Rozloha: 26,783 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 684 - 765 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vrchovištní rašeliniště se vytvořilo kolem několika pramenů na podloží algonkických migmatitů a ortorul, původní podzolované půdy jsou silně zrašelinělé. Květena je velmi bohatá a plochy vlastní prameništní vegetace jsou poměrně rozsáhlé. Rezervace je tvořena prameništní rašelinnou loukou s porostem olše, částečně smrku a břízy, s udržovanými holinami v nejmokřejších částech.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,027 ha 0,1 3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,515 ha 1,92 2,55
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,502 ha 16,81 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,091 ha 0,34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,010 ha 0,04 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,094 ha 0,35 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,612 ha 20,95 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,363 ha 1,36 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,058 ha 0,22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,308 ha 1,15 2,29
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,000 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,307 ha 42,22 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,000 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Brouci Atheta aquatilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Eucobresia nivalis slimáčnice lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Realizované projekty

Název projektu: Údržba zarůstajících tůní a mokřadů v CHKO Orlické hory
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2014 do 2015
Výše podpory: 20 tis. Kč
Zdroj: PPK
Anotace: Na vybraných tůních v CHKO Orlické hory byla provedena jejich údržba, která zahrnovala odstranění nevhodných dřevin na podmáčených a rašelinných pozemcích. Dále byla provedena likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby, nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů, nebo stanovišť zvláště chráněných druhů. Došlo k obnově tůní a mokřadů spočívající v odtěžení sedimentu suchou a mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.