Mšecké rybníky

R.RA.03
Lokalizace: 50.193724N 13.901992E
Rozloha: 296,962 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 396 - 448 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o soustavu rybníků průtočných potokem Kačák (Lodenický, Jopád, Červený, Nový, Pilský, Mlýnský, Punčocha, Velký Bucek, Malý Bucek). Součástí rybniční soustavy jsou poměrně rozsáhlé plochy rákosu a orobince. Rybníky jsou bohatě lemovány zbytky květnatých luk (se vstavači, upolínem, stulíkem atd.).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,923 ha 1,32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,597 ha 0,2 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,180 ha 0,06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,017 ha 0,01 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,816 ha 0,95 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,930 ha 3,68 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,757 ha 0,59 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,406 ha 0,14 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,491 ha 0,84 1,61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18,364 ha 6,18 2,14
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,502 ha 0,17 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10,764 ha 3,62 2,24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5,794 ha 1,95 2,22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6,004 ha 2,02 2,06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 35,002 ha 11,79 2,86
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2014
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2014
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 76

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.