Berounka (Chrást – Račice)

R.RA.02
Lokalizace: 49.910392N 13.531917E
Rozloha: 1 029,190 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 227 - 369 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přírodní nebo jen mírně upravená řeka v údolí bez negativního antropického ovlivnění, s břehovými porosty a tůněmi, silně zarostlá vodními makrofyty (zvl. v úseku Chrást – Skryje).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,726 ha 0,07 2,26
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,098 ha 0,01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 4,592 ha 0,45 1,59
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,347 ha 0,03 1,06
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 65,425 ha 6,36 2,87
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1,891 ha 0,18 1,8
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,474 ha 0,34 1,9
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,003 ha -- 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,525 ha 0,44 2,43
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 18,920 ha 1,84 2,28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,890 ha 0,09 1,35
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,000 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,100 ha 0,2 1,17
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 33,368 ha 3,24 1,11
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Lepraria nivalis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Brouci Lycoperdina bovistae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lecanora epanora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Porthmidius austriacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Caloplaca chrysodeta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Bacidina arnoldiana -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2018
Lišejníky Leprocaulon microscopicum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chrysolina aurichalcea bohemica -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Rhizocarpon furfurosum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 240

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.