V bahnách

R.RA.01
Lokalizace: 50.17567N 13.860658E
Rozloha: 12,169 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 426 - 438 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Společenstva rašelin a slatin kolinního stupně na ložisku sirnaté slatiny v plochém úpadu s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin. As. Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii (s četnými průvodními druhy z iniciálního stadia as. Eleocharitetum pauciflorae. V tůňkách sirné bakterie. Z dřevin se vyskytuje borovice, olše, osika, bříza, vrby.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,005 ha 0,04 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,532 ha 12,59 1,77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,189 ha 9,77 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,397 ha 3,26 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,855 ha 7,03 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,141 ha 1,16 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,626 ha 13,36 2,8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,838 ha 15,1 2,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrola media hruštička prostřední Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Tofieldia calyculata kohátka kalíškatá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Phyteuma orbiculare zvonečník hlavatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.