Hrdibořické rybníky

R.PV.01
Lokalizace: 49.484741N 17.224469E
Rozloha: 46,472 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 201 - 202 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava dvou rybníků a 4 vysýchajících nebo vyschlých zarůstajících tůní. Všechny vodní nádrže vznikly těžbou slatiny v 30. – 60. letech. Podloží tvoří slatinná půda. Hájové porosty tvoří olše lepkavá a šedá, jasan, dub, vrbiny (také Salix triandra ssp. discolor), lípa, topol kanadský, černý a bílý.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,626 ha 12,11 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,630 ha 7,81 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,700 ha 16,57 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,093 ha 0,2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,322 ha 0,69 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,239 ha 0,51 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,018 ha 0,04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,130 ha 23,95 3,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graptodytes granularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ilybius neglectus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Utricularia vulgaris bublinatka obecná Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 103

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.