Nad zavírkou

R.PT.06
Lokalizace: 49.128498N 13.658056E
Rozloha: 23,939 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 823 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mozaika prameništní, luční a rašeliništní vegetace na jižních svazích Javorníku, s bohatým souborem chráněných a ohrožených druhů. Společenstva sv. Cardamino-Montion, Sphagno-Tomenthypnion, Caricion fuscae, C. demissae, Polygono-Trisetion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,278 ha 1,16 1,82
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,021 ha 0,09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,652 ha 23,61 1,86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,272 ha 1,14 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,609 ha 2,54 1,43
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,058 ha 4,42 1,01
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,026 ha 0,11 2,5
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,399 ha 5,84 1,08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,504 ha 2,11 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,828 ha 3,46 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,087 ha 4,54 1,08
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,174 ha 13,26 2,02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Phloeostiba lapponica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zyras cognatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.