Kvilda – Pod políčky

R.PT.05
Lokalizace: 49.023253N 13.581685E
Rozloha: 95,855 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 1039 - 1150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex botanicky cenné prameništní, rašeliništní a luční vegetace s mozaikou společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Polygono-Trisetion, Violion caninae, Calthion, místy na kontaktu s podmáčenými a rašelinnými smrčinami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,460 ha 0,48 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7,637 ha 7,97 1,9
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,020 ha 0,02 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,480 ha 0,5 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,906 ha 1,99 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,292 ha 1,35 3,38
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,021 ha 0,02 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 26,123 ha 27,25 2,22
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,057 ha 5,28 2,18
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,754 ha 11,22 1,81
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,857 ha 2,98 2,51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,631 ha 0,66 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15,752 ha 16,43 2,26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.