Arnoštka

R.PT.02
Lokalizace: 48.994044N 13.778541E
Rozloha: 114,703 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 873 - 1022 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex prameništní, rašeliništní a luční vegetace v pramenné zóně nad pravým břehem Arnoštského potoka, s mozaikou společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, C. demissae, Sphagno-Tomenthypnion, Polygono-Trisetion a Violion caninae. Lokalita pozvolna zarůstá náletem dřevin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,217 ha 4,55 3,1
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,816 ha 0,71 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,208 ha 0,18 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,683 ha 0,6 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,247 ha 1,09 1,82
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,006 ha 0,01 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,687 ha 2,34 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,780 ha 3,3 1,57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,414 ha 0,36 3,75
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 27,284 ha 23,79 2,2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6,911 ha 6,03 3,24
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,181 ha 3,65 1,79
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,324 ha 0,28 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,156 ha 0,14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,771 ha 12,88 3,49
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Platanthera sp. vemeník -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Coeloglossum viride vemeníček zelený Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.