Kralovické louky

R.PT.01
Lokalizace: 49.007529N 14.084176E
Rozloha: 16,299 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 582 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Luční prameniště a prameništní rašeliniště, mezofilní přirozené svahové louky v údolí Zlatého potoka u Chrobol. Rašelinná luční společenstva sv. Caricion fuscae, C. demissae, Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, přirozené louky sv. Molinion. Velké bohatství bezobratlých živočichů vázaných na přirozené luční květnaté porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,960 ha 5,89 2,06
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,016 ha 0,1 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,070 ha 12,7 3,89
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,417 ha 2,56 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,852 ha 29,77 3,03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,227 ha 1,39 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,040 ha 6,38 3,52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,200 ha 1,22 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,270 ha 13,93 3,15
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,061 ha 0,37 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Tofieldia calyculata kohátka kalíškatá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.