Doubek

R.PR.01
Lokalizace: 49.517442N 17.836649E
Rozloha: 38,976 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 265 - 303 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území svým S okrajem zasahuje od údolní nivy řeky Bečvy u Zámrsk. Smíšený listnatý les (Carpinion betuli) s bohatě vyvinutým bylinným patrem s množstvím vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,406 ha 6,17 3,07
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,314 ha 3,37 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 26,795 ha 68,75 1,37
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,009 ha 0,02 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,606 ha 1,55 3,12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.