Kladinský potok

R.PE.07
Lokalizace: 49.452582N 15.332598E
Rozloha: 93,543 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 484 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné a vlhké louky v údolní nivě potoka, přilehlé ostřicové porosty ve zhlaví rybníka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,410 ha 0,44 3,67
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,136 ha 0,15 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,132 ha 4,42 2,27
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,174 ha 0,19 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,575 ha 0,61 2,84
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,555 ha 1,66 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,801 ha 5,13 3,14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,360 ha 0,38 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,837 ha 0,89 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,261 ha 0,28 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,305 ha 0,33 2,63
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,148 ha 0,16 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,894 ha 0,96 1,76
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,005 ha 5,35 2,44
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Geranium pusillum kakost maličký -- -- -- nat 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Sonchus arvensis mléč rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Thlaspi arvense penízek rolní -- -- -- nat 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Anthemis arvensis rmen rolní -- -- -- nat 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.