Rybník Starý

R.PE.02
Lokalizace: 49.357958N 15.344837E
Rozloha: 24,762 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 600 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Kaskáda rybníčků s rašeliništěm a zarostlými neobdělávanými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,033 ha 0,13 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,008 ha 0,03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,604 ha 2,44 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,421 ha 13,82 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,155 ha 16,78 2,71
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,240 ha 0,97 1,09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,180 ha 0,73 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,304 ha 1,23 1,91
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,109 ha 0,44 3,95
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,690 ha 2,79 1,27
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,330 ha 5,37 2,73
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,899 ha 7,67 2,27
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,557 ha 2,25 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,576 ha 10,4 2,71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Euphrasia nemorosa světlík hajní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.