Padrťské rybníky

R.PB.02
Lokalizace: 49.670036N 13.773932E
Rozloha: 925,744 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 539 - 721 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27,859 ha 3,01 3,51
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8,199 ha 0,89 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,909 ha 0,1 1,51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,068 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 110,351 ha 11,92 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,174 ha 0,02 3,27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,542 ha 0,38 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,726 ha 0,08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 44,979 ha 4,86 2,39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,355 ha 0,69 1,31
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,349 ha 1,01 1,74
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 58,150 ha 6,28 2,87
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 190,628 ha 20,59 2,63
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,085 ha 0,98 1,93
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,078 ha 0,66 2,11
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2018
Chrostíci Anabolia brevipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Chrostíci Phryganea grandis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Orthotrichia costalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Oligostomis reticulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Limnephilus sericeus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Hydroptila simulans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Hydropsyche guttata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Chrostíci Hydatophylax infumatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Chrostíci Holocentropus picicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Ceraclea fulva -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 177

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.