Niva Plesenského potoka

R.OS.04
Lokalizace: 49.865031N 18.141951E
Rozloha: 103,041 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 225 - 334 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva meandrujícího potoka s velkou samočisticí schopností je tvořena z větší části středně vlhkými až vlhkými loukami společenstvy Cirsietum salisburgensis, Equisetetum fluviatilis a olšinami Stellario Alnetum glutinosae. Refugium rostlin a živočichů v bezprostřední blízkosti aglomerace.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,765 ha 0,74 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,048 ha 0,05 3,29
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,129 ha 0,13 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,458 ha 1,42 2,48
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,150 ha 0,15 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,164 ha 0,16 3
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,452 ha 9,17 2,11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,182 ha 0,18 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,066 ha 0,06 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,091 ha 0,09 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,798 ha 3,69 2,23
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,381 ha 0,37 1,09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,744 ha 0,72 2,21
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,436 ha 0,42 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23,582 ha 22,89 1,91

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.