Přemyšovský mokřad

R.OS.03
Lokalizace: 49.791081N 18.191625E
Rozloha: 38,188 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 225 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Terasa s prameništi, vodními plochami, loukami a lesními společenstvy, které tvoří hydrickou řadu od mokřadních olšin a vrbin (Alnion glutinosae, Salicion cinerae) až po společenstva hájů sv. Carpinion. V ředině olšin jsou vyvinuta společenstva vysokých ostřic Caricetum gracilis, Caricetum riparie a rákosin Equisetetum fluviatilis a v mělčině vodní plochy Eleocharitetum palustris, Hottonietum palustris.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,658 ha 1,72 1,8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,128 ha 0,33 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,089 ha 21,18 1,21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,131 ha 2,96 1,73
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,292 ha 3,38 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,531 ha 1,39 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,361 ha 0,95 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,843 ha 2,21 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,332 ha 0,87 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,047 ha 0,12 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,857 ha 2,24 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,645 ha 4,31 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,496 ha 19,63 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,163 ha 10,9 1,46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Chaetocnema semicoerulea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.