Na mokřině

R.OP.06
Lokalizace: 49.76345N 17.55026E
Rozloha: 22,889 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 644 - 676 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovaná stanoviště ustupujících společenstev přirozených ostřicových mokřadů a bezkolencových luk v pramenné oblasti levého přítoku Libavského potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,588 ha 6,94 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,277 ha 5,58 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,346 ha 1,51 2,39
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,420 ha 6,21 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,405 ha 1,77 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,257 ha 5,49 3,35
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,619 ha 11,44 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,421 ha 14,94 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Carabus variolosus střevlík hrbolatý Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.