Hořina

R.OP.02
Lokalizace: 50.000552N 17.744594E
Rozloha: 115,686 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 297 - 333 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující tok Hořiny, nivy s olšovými jaseninami, podmáčené nivní louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,303 ha 0,26 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,126 ha 4,43 2,27
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,260 ha 0,22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,597 ha 1,38 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,251 ha 0,22 2,28
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,617 ha 17,82 2,4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Anguis colchica slepýš východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.