Údolí Bystřice

R.OL.11
Lokalizace: 49.595665N 17.302438E
Rozloha: 65,639 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 213 - 295 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokrých luk a olšin po obou březích toku Bystřice.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,537 ha 0,82 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,650 ha 0,99 2,5
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,090 ha 0,14 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,027 ha 1,57 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,107 ha 0,16 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,019 ha 0,03 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,010 ha 0,01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,118 ha 27,6 3,04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,111 ha 3,22 3,67

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.