Stará voda

R.OL.06
Lokalizace: 49.745922N 17.571158E
Rozloha: 20,254 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 530 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolí Lazského potoka (severně od poutního kostela) včetně podmáčených luk v nivě potoka a lesních porostů a lučních formací na svazích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,156 ha 10,64 2,48
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,019 ha 0,09 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,002 ha 0,01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,143 ha 0,71 3
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,028 ha 0,14 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,048 ha 0,23 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,000 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,199 ha 0,98 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,341 ha 1,68 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,102 ha 0,5 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,140 ha 0,69 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,573 ha 2,83 3,95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,595 ha 2,94 3,62
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,621 ha 3,07 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,003 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.