Niva Odry

R.OL.03
Lokalizace: 49.692775N 17.565581E
Rozloha: 507,810 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 353 - 643 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Luční porosty představují mozaiku lučních typů ovlivněnou lokálními hydrologickými podmínkami, a tím i rozdílným vývojem sukcesních stádií. Reprezentují vegetaci mokřadních typů až mezofilních fytocenóz, zahrnující říční rákosiny recentních náplav sv. Phalaridion arundinaceae, mokřady vysokých ostřic sv. Caricion rostratae, s přechody k as. Caricetum vesicariae a Caricetum gracilis, vzácně i rašeliništní typy sv. Caricion fuscae. Na ekotopech zvýšené hladiny spodní vody bez jejího výrazného kolísání převládají vysokobylinné louky sv. Calthion. Na svažitých terénních depresích jsou zachovány louky sv. Molinion. Součástí území jsou břehové a pobřežní porosty, enklávy lužních lesíků a rozptýlené zeleně včetně křovinatých lemů úpatnicových lesních pozemků. Rozloha území je stanovena inundačním územím toku horní Odry (v délce cca 16 km) po hranici lesa.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,752 ha 0,15 3,36
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,065 ha 0,01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8,317 ha 1,64 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,226 ha 0,04 2,6
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,475 ha 1,87 2,15
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,059 ha 0,6 2,64
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,035 ha 0,01 1,41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,108 ha 0,02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,051 ha 0,01 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17,393 ha 3,43 2,33
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22,101 ha 4,35 2,28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,529 ha 0,89 1,85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,013 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,131 ha 0,03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,511 ha 0,89 2,92
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 83

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.