Smolenská luka

R.OL.01
Lokalizace: 49.630053N 17.555389E
Rozloha: 19,920 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 600 - 601 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedinečný komplex mokřadních a lučních společenstev po obou březích Smolenského potoka v oblasti Oderských vrchů. Jedná se o jediné vyhlášené zvláště chráněné území na území VVP Libavá. Převládajícími společenstvy jsou as. Caricetum gracilis, C. goodenowii subas. Caricetum rostratae, Sanguisorbo – Festucetum commutatae, Scirpetum sylvatici, Phalaridetum arundinaceae, Salicetum auritae. Vyšší stupeň ohrožení se týká as. Caricetum appropinquatae, C. cespitosae, C. rostratae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,808 ha 4,06 1,24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,961 ha 4,82 1,81
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,404 ha 2,03 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,458 ha 2,3 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,995 ha 4,99 2,7
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,050 ha 10,29 2,02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,270 ha 1,35 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,189 ha 0,95 2,57
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,671 ha 3,37 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,987 ha 4,95 3,44

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Polygala multicaulis vítod ostrokřídlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.