Domorazské sedlo

R.NJ.02
Lokalizace: 49.513931N 18.007444E
Rozloha: 20,487 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 390 - 413 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex lesních a lučních ekosystémů v prostoru jednoho z nejníže položených míst evropského rozvodí (Baltské – Černé moře). Různé typy mokřadních společenstev. Zbytky podmáčených olšin a jasanových luhů (Carici remotae-Fraxinetum) a luční porosty (Caricion gracilis, Calthion, Filipendulion, Molinion). Specifikou lokality jsou čtyři vývěry minerálních pramenů s rozdílným chemickým složením.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,244 ha 1,19 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,113 ha 0,55 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,324 ha 1,58 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,050 ha 0,24 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,542 ha 2,64 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,050 ha 0,25 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,647 ha 12,92 2,35
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,770 ha 8,64 1,93
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,037 ha 0,18 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,185 ha 0,9 1,82
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,807 ha 3,94 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,583 ha 7,73 1,29
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,149 ha 10,49 1,16
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,010 ha 9,81 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,020 ha 0,1 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Inula salicina subsp. salicina oman vrbolistý pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.