Na Bahnech u Tuchomi

R.NB.07
Lokalizace: 50.344547N 15.141193E
Rozloha: 57,090 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 224 - 235 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokré louky podél Bahenského rybníka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19,762 ha 34,62 1,74
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,059 ha 0,1 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,464 ha 0,81 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,556 ha 0,97 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,185 ha 0,32 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,201 ha 0,35 2,19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,762 ha 13,6 2,36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,189 ha 2,08 1,3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4,518 ha 7,91 2,5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,223 ha 0,39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,561 ha 13,24 2,26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Scopula nemoraria vlnopásník lužní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.