Vrť

R.NB.04
Lokalizace: 50.172339N 14.85982E
Rozloha: 29,041 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 178 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Staré labské rameno (již značně zazemněné) na aluviálních náplavech, tzv. červenkách, se starým dubojilmovým porostem. Reofilní a příbřežní vegetace (tok Labe). PR vyhlášená 1972.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,005 ha 0,02 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,007 ha 0,02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,028 ha 0,1 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,117 ha 0,4 2,38
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,300 ha 1,03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,644 ha 2,22 2,16
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,116 ha 3,84 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,722 ha 33,48 3,72
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 12,788 ha 44,03 1,31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.