Dubno

R.NA.03
Lokalizace: 50.403643N 16.07072E
Rozloha: 70,165 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 276 - 314 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex lužního lesa (habrové doubravy a jilmový luh), vlhkých luk a Zlíčského rybníka s rákosinami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,231 ha 17,43 2,26
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,891 ha 2,7 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,005 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,970 ha 4,23 2,46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,092 ha 2,98 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,866 ha 6,94 1,74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,395 ha 1,99 1,98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,164 ha 0,23 3,08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31,388 ha 44,74 1,44

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2022
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.