Mokřady Košáteckého potoka

R.ME.06
Lokalizace: 50.37312N 14.772548E
Rozloha: 292,121 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 161 - 351 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vodní a pobřežní společenstva Košáteckého potoka až k jeho ústí do Labe. Lužní lesy, podmáčené louky a rákosiny, části starších parků v nivě potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,122 ha 0,04 3
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,205 ha 0,07 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,362 ha 0,47 1,46
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,367 ha 2,18 3,65
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,235 ha 0,08 2,4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,893 ha 0,31 3,85
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,058 ha 0,36 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,377 ha 0,81 2,13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,647 ha 0,22 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,663 ha 0,23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,132 ha 0,05 3,92
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,471 ha 2,22 2,07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,489 ha 0,17 2,58
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,134 ha 0,05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,368 ha 0,13 2,39
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agabus didymus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2016
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.