Všetatská černava

R.ME.03
Lokalizace: 50.272842N 14.573704E
Rozloha: 15,485 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 164 - 174 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava drobných lokalit podél drážních těles. Černavová společenstva ve starých umělých depresích podél železničních tratí.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,050 ha 0,32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,736 ha 4,75 1,37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,625 ha 4,03 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,180 ha 14,08 1,19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,769 ha 4,97 2,56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,415 ha 2,68 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,093 ha 0,6 1
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 2,357 ha 15,22 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia vulgaris bublinatka obecná Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lotus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Cladium mariscus mařice pilovitá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Arrhenia retiruga mecháček síťnatý -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2015
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex oederi ostřice pozdní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Houby Epithele typhae pokožkovka orobincová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.