Údolí Žehrovky

R.MB.04
Lokalizace: 50.525133N 15.146262E
Rozloha: 159,579 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 233 - 306 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Žehrovky mezi rybníkem Žabakor a Nebákovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,162 ha 1,35 2,05
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,068 ha 0,04 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,138 ha 6,35 2,24
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,545 ha 0,34 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,595 ha 2,88 2,55
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,899 ha 1,19 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,070 ha 0,04 1,43
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,192 ha 0,12 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,822 ha 0,51 2,03
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,886 ha 1,81 2,52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,164 ha 1,36 1,32
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,303 ha 0,19 1,96
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,446 ha 0,28 2,31
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,628 ha 1,02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,007 ha 1,88 3,06
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2020
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 81

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.