V dubech

R.MB.03
Lokalizace: 50.528727N 15.091201E
Rozloha: 15,408 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 240 - 262 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové prameniště a slatinná louka spásané oborovou zvěří.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,315 ha 21,52 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,083 ha 0,54 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,000 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,356 ha 2,31 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,063 ha 6,9 1,41
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,026 ha 0,17 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,106 ha 0,69 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,940 ha 6,1 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,766 ha 4,97 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,006 ha 0,04 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,691 ha 4,48 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,774 ha 30,98 3,7

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus dubius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Quedius scitus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Philonthus mannerheimi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 79

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.