Žabakor

R.MB.02
Lokalizace: 50.544761N 15.05882E
Rozloha: 111,513 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 231 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rákosinami a slatinnou loukou. Význačný z hlediska migrace ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7,394 ha 6,63 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,148 ha 0,13 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,201 ha 1,97 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 49,453 ha 44,35 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,013 ha 2,7 1,41
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3,289 ha 2,95 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 15,309 ha 13,73 1,19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,576 ha 1,41 1,18
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,558 ha 1,4 1,06
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,188 ha 0,17 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,676 ha 0,61 2,97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,828 ha 5,23 2,66
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,026 ha 0,02 2,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2024
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 123

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.