Údolí Klokočky a Bělé

R.MB.01
Lokalizace: 50.504387N 14.903935E
Rozloha: 134,356 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP, PP
Nadmořská výška: 214 - 253 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní niva Klokočky a Bělé, včetně rezervací Klokočka (SPR od r. 1956, 3 ha) a Rečkov (SPR od r. 1949, 3,4 ha), až k jejich soutoku a dále po toku Bělé až k jejímu soutoku s Jizerou. Z rostlinných společenstev jsou zastoupeny slatinné olšiny (Alnion glutinoso-incanae), vysokostébelné ostřice (Magnocaricion elatae) a dále sv. Calthion, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,147 ha 0,11 1,4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,034 ha 0,03 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,131 ha 0,1 3,79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,208 ha 2,39 3,21
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,241 ha 0,18 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,030 ha 3,74 3,79
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,033 ha 0,02 4
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 2,724 ha 2,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,068 ha 0,79 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,449 ha 0,33 2,8
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,432 ha 1,07 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,241 ha 3,16 1,52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 23,987 ha 17,85 1,91
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,242 ha 0,92 2,89
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 2,115 ha 1,57 1,68
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Gonioctena fornicata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Aneura maxima bezžilka největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Houby Helvella macropus chřapáč pýřitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 135

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.