Ohře

R.LT.03
Lokalizace: 50.460697N 14.157816E
Rozloha: 605,227 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 136 - 194 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou nížinného rázu. Jedná se o tok Ohře mezi ústím do Labe a Louny. Tok je na části regulovaný, s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,304 ha 0,22 2,2
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,640 ha 0,11 1,74
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,167 ha 0,19 2,37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,337 ha 0,06 1,62
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,629 ha 0,6 2,47
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,241 ha 0,04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,131 ha 0,02 1,81
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,055 ha 0,01 2,01
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 131,326 ha 21,7 1,77
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90,651 ha 14,98 2,23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,048 ha 0,34 3,97
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,037 ha 0,01 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,236 ha 0,2 2,3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,266 ha 0,04 1,3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,630 ha 0,1 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ebaeus thoracicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Zorochros quadriguttatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Mercurialis annua bažanka roční -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Pulicaria vulgaris blešník obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 140

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.