Myslivna

R.LT.02
Lokalizace: 50.39521N 14.07974E
Rozloha: 56,501 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahem z křídových slínů a pískovců a Malou Ohří ohraničený lužní les, v němž převládají olše, topol, vrba, lípa, v sušších partiích dub, jilm, jasan, javor klen a mléč. Ve střední části, jež je silně zamokřená bočními prameny, které zčásti usazují CaCO3, se místy uchovaly tůňky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,750 ha 17,26 1,03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,456 ha 2,58 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,192 ha 0,34 1,19
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,048 ha 1,85 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,036 ha 0,06 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1,886 ha 3,34 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24,920 ha 44,11 1,36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,074 ha 1,9 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,569 ha 1,01 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,786 ha 19,09 1,23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cicones undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2015
Brouci Leioderus kollari -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Camaropella lutea bolinka žlutá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Brouci Velleius dilatatus drabčík sršní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.