Loužek u Doksan

R.LT.01
Lokalizace: 50.449389N 14.159967E
Rozloha: 17,152 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 156 - 156 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typický starý smíšený luh v aluviu Ohře. Stromové patro je tvořeno dubem, jasanem, topolem, jilmem a javory, v keřovém převládá bez černý a střemcha obecná.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,031 ha 0,18 3
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,175 ha 1,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,588 ha 9,26 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,012 ha 0,07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,137 ha 0,8 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9,201 ha 53,64 2,11
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,116 ha 29,83 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,528 ha 3,08 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Cévnaté rostliny Scilla bifolia ladoňka dvoulistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2023
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.