Loužek u Doksan

R.LT.01
Lokalizace: 50.449389N 14.159967E
Rozloha: 17,152 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 156 - 156 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typický starý smíšený luh v aluviu Ohře. Stromové patro je tvořeno dubem, jasanem, topolem, jilmem a javory, v keřovém převládá bez černý a střemcha obecná.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,031 ha 0,18 3
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,175 ha 1,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,588 ha 9,26 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,012 ha 0,07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,137 ha 0,8 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9,201 ha 53,64 2,11
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,116 ha 29,83 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,528 ha 3,08 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Scilla bifolia ladoňka dvoulistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Veronica hederifolia rozrazil břečťanolistý -- -- Chybí údaje (DD) nat 2021
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2021
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Viola odorata violka vonná -- -- -- nat 2021
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.