Meandry Smědé

R.LB.03
Lokalizace: 50.989308N 15.033637E
Rozloha: 153,021 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 227 - 255 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva podhorské řeky, pravidelně 1–2x ročně zaplavovaná, s přirozeně meandrujícím korytem, s fenoménem štěrkových a štěrkopísčitých náplavů a se slepými rameny v různé fázi zazemňovacího procesu. Na trvale podmáčené části nivy jsou vyvinuty rákosiny nebo společenstva ostřic, roztroušeně se vyskytují skupiny náletových dřevin s převahou vrb.Patří sem i rybník Dubák (rybník Dubový) – průtočný rybník v nivě Smědé je významným hnízdištěm i tahovou zastávkou v podhůří Jizerských hor. Mokřad je součástí stejnojmenné PR spolu s přilehlým svahovým lesem, zbytkem původních dubolipových hájů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,076 ha 0,05 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 41,018 ha 26,81 3,95
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,378 ha 3,51 1,9
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6,710 ha 4,39 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,842 ha 1,86 1,02
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,150 ha 0,1 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,815 ha 5,76 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,445 ha 0,29 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,014 ha 0,01 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,869 ha 0,57 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,168 ha 0,76 1,12
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,613 ha 5,63 1,15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,113 ha 0,07 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,202 ha 4,05 1,77
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,336 ha 1,53 2,19
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Symphyotrichum novi-belgii astřička novobelgická -- -- -- BL2, inv 2021
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2021
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2012 do 2012
Výše podpory: 14,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem podpory byla revitalizace rybníků Dubový a Černý v PR Meandry Smědé. Z Dubového rybníka byly odstraněny sedimenty a bylo vybudováno obtokové koryto. Černý rybník byl taktéž vyčištěn, byla opravena hráz a vybudovalo se výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Mezi oběma rybníky vznikla také neprůtočná tůň. V jihozápadní části Dubového rybníka nyní také existuje 4,6 ha rozlehlá litorální zóna. Cílem revitalizace bylo zlepšení vodního režimu v přírodní rezervaci vhodného pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zamezení vnosu rybí obsádky. Odkaz na článek: http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/aktuality/revitalizace-rybniku-v-prirodni-rezervaci-meandry-smede/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.